(*จำเป็นต้องระบุ) (*Required fields)

กรอกข้อมูลลงทะเบียนRegister Information

สถานภาพของผู้ลงทะเบียนRegistered Status*

4 อันดับของคณะที่สนใจใน ม.มหิดลPlease list your first 4 faculties of interest

** ม.มหิดล ไม่มีคณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, อักษรศาสตร์, มัณฑนศิลป์, นิติศาสตร์, รัฐศาสตร์

เหตุผลที่เลือกเข้าศึกษาใน ม.มหิดล ตอบได้หลายข้อ Please give reason(s) why you would choose Mahidol University multiple answer

ทราบข่าวนี้จาก ตอบได้หลายข้อ How did you hear news?multiple answer

คาดว่ามาร่วมงานในวันที่Join date*

* ท่านอาจไม่มาตามที่คาดไว้ได้You can go on other day